Types of stones

Kapustinsky
Emelyanovskoe
Didkovichi
Mezhirichenskoe
Leznikovskoe
Simone pink
Vasilevskoe
Chelnovskoe
Rogovsky
Zhezhelevskoe
Pokostovsky
Simons gray
Korninsky
Gabbro
Ocheretyanskoe-labradorite
Neverovskoe-labradorite
Dobrynskoe-labradorite
Osnykovskoe-labradorite